Navigovat do servisuKarviná - Staré Město, Bohumínská 373/7Telefon+420 596 322 020 E-mailcruservis@cruservis.cz Otevírací dobaPo - Pá: 7.45 - 16.45 So: po dohodě

Všeobecné podmínky pronájmu (náhradních vozidel)

Kontaktujte nás

1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu nájmu, že neexistují žádné právní ani faktické vady, které by mohly být překážkou v řádném užívání.

2. Pronajímatel dále prohlašuje, že předmět nájmu je řádně pojištěn, a to i pro případ poškození, zničení nebo odcizení v rozsahu stanoveném platnými pojistnými podmínkami pojistné smlouvy. Podmínky pojistné smlouvy jsou závazné i pro nájemce. Nájemce je tedy povinen v souvislosti se závazky pojištěného oznámit pronajímateli/pojistníkovi vznik jakékoli škodné události, a dále se součinnostně řídit pokyny kontaktní osoby pronajímatele. V případě uplatnění nároků plynoucích z pojištění předmětu nájmu, se nájemce zavazuje uhradit spoluúčast ve výši 5 %, min. 5.000 Kč (v případě vozidla VW T5 10 %, min. 10.000 Kč). Taktéž se zavazuje uhradit škody zaviněné (i nedbalostí) nevztahující se k žádnému pojištění a vzniklé za dobu nájmu.

3. Nájemce nese plnou odpovědnost za předmět nájmu i za jeho provoz během celé doby nájmu. Nájem se sjednává za účelem obvyklého užívání předmětu nájmu nájemcem. Předmět nájmu (pronajímané vozidlo) smí řídit pouze osoby řádně uvedené ve Smlouvě o nájmu dopravního prostředku, v případě subjektu právní formy smí řídit/užívat předmět nájmu pouze osoby, které mají s nájemcem smluvní vztah (např. pracovní poměr).

4. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen se stavem, způsobem užívání a ovládání předmětu nájmu. Zároveň se zavazuje používat jen předepsané pohonné hmoty a další případné náplně, dále také nájemce bude dodržovat předepsané huštění pneu a žádným způsobem nebude zasahovat do technického stavu, resp. jej upravovat, doplňovat a pozměňovat.

5. Pokud by se ve sjednané době užívání předmětu nájmu vyskytla porucha či závada, je nájemce bez zbytečného odkladu povinen informovat kontaktní osobu pronajímatele a dle jeho pokynů postupovat a činit opatření k odstranění bránícího stavu řádného užívání. Nájemce není povinen platit nájemné, resp. má nárok na vrácení alikvotní částky již zaplaceného nájemného, za dobu, po kterou nemohl předmět nájmu užívat pro jím nezaviněnou nezpůsobilost. Pronajímatel je oprávněn řešit situaci zapůjčením jiného náhradního vozidla, a to i nižší kategorie než je původně pronajaté. Pronajímatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za ztráty a újmy vzniklé nájemci (ušlý zisk, jízdné z místa poruchy, apod.).

6. Vrácení předmětu nájmu a jeho převzetí pronajímatelem se uskuteční opět protokolárně. Pokud během užívání došlo k poškození, je nájemce povinen pronajímatele na důvod a rozsah poškození upozornit. Nájemce je povinen pronajímané vozidlo vrátit se shodným stavem nádrže, tak aby stav pohonných hmot odpovídal stavu při předání vozidla.

7. Aktuálně platný roční dálniční kupón s platností na území ČR je již součástí ceny nájemného.

8. Nájem zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán, resp. odstoupením od smlouvy. Pronajímatel může odstoupit od smlouvy, užívá–li nájemce přes výstrahu pronajímatele vozidlo takovým způsobem, že pronajímateli hrozí či vzniká škoda.

9. V pronajímaném vozidle platí ZÁKAZ KOUŘENÍ.

10. Všechny zde sjednané povinnosti smluvních stran jsou shodně považovány za podstatné. Vztahy touto Smlouvou o nájmu dopravního prostředku výslovně neupravené podléhají režimu obecně závazné právní úpravy…

Kontaktujte nás

Souhlasím, aby společnost CRU Servis s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů